Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018 bol demokraticky zvolený nový starosta

Michal Pastorek

s počtom hlasov 146, t.j. volilo ho 70,87% voličov. Kandidoval za SNS. Gratulujeme!

 

Taktiež boli zvolení poslanci:

Peter Dubec - nezávislý kandidát
Jaroslava Škadrová - KDH
Miroslav Uhlárik - SNS
Mária Trsťanová - nezávislý kandidát
Pavol Lukáč - SNS

 

Všetkým srdečne gratulujeme!

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov doručilo pod č. 6272/2017-1.7/hp zo dňa 14.06.2017 Oznámenie o zmene  navrhovanej činnosti : „Skládka odpadov Rajec – Šuja, 4. etapa“ navrhovateľa: Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, so sídlom Námestie SNP 18/18 Rajec, IČO: 31 930387.

Obec Šuja ako dotknutá obec podľa §29, od. 8 vyššie uvedeného zákona oznamuje verejnosti doručenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je prístupné na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-odpadov- rajec-suja- 4-etapa alebo je možné doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady si vyhotoviť kópie na Obecnom úrade v Šuji v čase úradných hodín. Verejnosť môže doručiť svoje stanovisko do 10 pracovných dní od zverejnia oznámenia na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, prípadne prostredníctvom Obce Šuja.

 

V Šuji, 22.06.2017

 

Marta Veselá

starostka obce

 

Príloha: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 

Zverejnené: Úradná tabuľa mesta a webová stránka mesta od 23.6.2017

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3