Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ( ďalej len Zákona č. 25/2006 Z. z.) Obec Šuja je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Podľa § 22 Zákona č,. 25/2006 Z. z. zriaďuje Obec Šuja na internetovej stránke svoj ,,Profil verejného obstarávateľa”, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Podľa § 49 a Zákona č. 25/2006 Z. z. zverejňuje Obec Šuja informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.Verejný obstarávateľ: Obec Šuja
Sídlo: Obec Šuja, Šuja č. 1, 015 01 Rajec
Číslo účtu: 1215201656/0200
IČO: 36138487
DIČ: 2021356513
IČ DPH: nie je platcom DPH
Štatutárny zástupca Michal Pastorek, starosta obce
E-mail: obecsuja@centrum.sk
Telefón +421 41 542 3792
Fax: +421 41 542 3792
Mobil: +421 905 703 096
Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3