Ikony Eu, SR a EPFRP

Názov projektu:  Vybudovanie cykloturistického chodníka Šuja - Rajec  

 

Cieľ a popis projektu: Prostredníctvom vybudovania cykloturistického chodníka Šuja – Rajec sa dosiahne zlepšenie a rozvoj slabej lokálnej infraštruktúry v obci  a tým zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoj na vidieku a rozvoj podnikania a rozvoj cestovného ruchu v podporených obciach, zlepšia sa dopravné a životné pomery v danej časti obce, zvýši sa bezpečnosť účastníkov verejnej premávky a minimalizujú sa kolízie cestnej a pešej dopravy.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

 • Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
 • Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
 • Podopatrenie č./názov: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
 • Kód Výzvy: 14/PRV/2015
 • Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Prijímateľ: Obec Šuja
 • Sídlo: č. 1, 015 01 Šuja
 • Miesto realizácie projektu: Obec Šuja                        

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 44 524,08 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 44 524,08 EUR

 

 

Ikony Eu, SR a EPFRP

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Šuja, parc. č. 345/2

Cieľ a popis projektu: Zlepšenie kvality života v našej obci zvýšením kvality infraštruktúry a dostupnosti miestnych služieb pre obyvateľstvo pri využití obnoviteľných zdrojov energie. Obec Šuja realizuje v rámci Programu rozvoja vidieka projekt „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Šuja, parc. č. 345/2“ na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 074ZA220025.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

 

 • Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
 • Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
 • Podopatrenie č./názov: 7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry - Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
 • Kód Výzvy: 22/PRV/2017
 • Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
 • Prijímateľ: Obec Šuja
 • Sídlo: č. 1, 015 01 Šuja
 • Miesto realizácie projektu: Obec Šuja

Výška oprávnených výdavkov na projekt: 99 367,84 EUR

Prostriedky EPFRV: 74 525,88 EUR

Prostriedky štátneho rozpočtu SR: 24 841,96 EUR

Viac informácii k tomuto projektu v tomto súbore.

 

http://www.mpsr.sk/http://www.apa.sk/

 


Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3