Obec Šuja ako dotknutá obec, podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon") oznamuje občanom, že bolo doručené na obec Šuja Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu - "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015".

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce : www.obecsuja.eu - oznamy.

Správa o hodnotení strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015" je k dispozícii na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline a na Obecnom úrade v Šuji. Do správy môžete nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhodnotiť kópie aj na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa www.za.ouzp.sk a na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže doručiť stanovisko do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe a hodnotení strategického dokumentu.

Zároveň oznamujeme, že verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 20.06.2013 o 11.00 hod. na adrese: ObÚ životného prostredia Žilina, M.R.Štefánika č.1, zasadačka, 1. poschodie, č. 108

 

V Šuji 30.05.2013                                                                Marta Veselá

                                                                                       starostka obce

 


Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.