Prvé písomné správy o založení Dobrovoľného hasičského zboru v Šuji sú z 27. marca 1927. Tento dátum je uvedený v stanovách Dobrovoľného hasičského zboru a potvrdený Ministerstvom vnútra v Bratislave pod číslom 23073/27 z 18. Augusta 1927. Stanovy sú súčasťou dokumentácie kroniky. Prvým predsedom spomínaného DHZ sa stal Tomáš Šujanský Slota. Členmi výboru boli Ján Šujanský Slota, Mikuláš Kolada, Karol Smatana. Veliteľom sa stal Dominik Tomčík, zapisovateľom sa stal Štefan Drobný, ktorý bol zároveň notárom pre obec Šuja. V knihe Dejiny požiarnej ochrany okresu Žilina a Bytča autorov pána P. Štanského a S. Churého sa uvádza, že hasiči sa pravidelne schádzali a cvičili.

Logo DHZ

Prvá požiarna zbrojnica bola vybudovaná na pozemku, kde sa nachádza Obecný dom. Bola oplotená len drevom tak, ako boli v minulosti ploty dvorov. Zakrytá bola doskami. Uvedená zbrojnica slúžila do roku 1932. V tom istom roku sa začala výstavba Obecného domu spolu s novou požiarnou zbrojnicou. Prvá štvorkolesová ručná striekačka pre potreby hasičov slúžila až do roku 1950. Z tejto ručnej striekačky sa zachovala len sacia nádrž.V knihe sa tiež uvádza, že boli miestnymi hasičmi likvidované požiare a to 2. Septembra 1932 v rodinnom dome pána Františka Uhliarika. Za pomoci hasičov z Rajca sa im podarilo uhasiť oheň, ktorý vypukol 23. Oktébra 1933 v humne pána Jána Koladu. 28. Augusta 1936 bol veľký požiar, kde zhoreli humná Michala Šujanského, Jozefa Šujanského Mazáka a Štefana Kvašaya.

V roku 1936 mal zbor dvadsať členov, na čele výboru stáli predseda Vincent Matúška – notár, veliteľ Dominik Tomčik. V roku 1942 sa počet členov znížil o päť osôb. Cez druhú svetovú vojnu činnosť hasičského zboru stagnovala. Po vojne v roku 1945 sa opäť obnovila. Dlhoročným predsedom DHZ bol i Ján Lukáč až do roku 1950. V tom roku za pomoci pána Bertina Jasenovca – tajomníka Miestneho národného výboru v Šuji sa činnosť hasičov zlepšila. Veliteľom bol pán Viktor Janík a Ladislav Amešný. Členská základňa sa rozšírila. Prevádzali sa pravidelné cvičenia. Za pôsobenia týchto členov výboru bola obci pridelená prvá motorová striekačka P8.

Po roku 1958 aktivita zboru čiastočne upadla.8. októbra 1964 bol v obci zaznamenaný najväčší požiar, kde zhoreli humná občanov Bohdala, Štefana Dubca, Štefana Uhliarika Tomáša a Jána Šujanského a Gašpara Andríska. Požiar bol zlikvidovaný za pomoci miestnych hasičov a hasičov z Rajca a Žiliny. Tento požiar založil občan Ján Bohdal, ktorý bol psychicky narušený. Po tomto požiari sa opäť zaktivizovala činnosť hasičov v Šuji. Veliteľom sa stal pán Ladislav Amešný, strojníkom pán Peter Bohdal.

V roku 1971 sa stal predsedom pán Imrich Škadra, veliteľom pán Ján Cesnek, strojníkom pán Peter Bohdal a hospodárom pán Rudolf Uhliarik. Počas pôsobenia uvedených funkcionárov bola zaznamenaná najväčšia aktivita hasičov. Hasičský zbor mal až 59 členov. Boli zakúpené hasičské uniformy - vychádzkové i pracovné, hadice a iné. Za ich účinkovania a pomoci MNV v Rajci bola vybudovaná nová požiarna zbrojnica za Obecným domom v roku 1977.

V roku 1978 bolo do obce pridelené požiarne vozidlo Tatra 805 i s motorovou striekačkou. V roku 1990 sa stal predsedom DPZ v Šuji pán Jozef Kasman, veliteľom pán Marián Babjak starší, tajomníkom Stanislav Vríčan starší. Zo začiatku bola dobrá aktivita zo strany požiarnikov.

Od roku 1995 aktivita ochabovala. V roku 1997 došlo takmer k zániku DPZ v Šuji, došlo k značnému poškodeniu motorových striekačiek P8 a P12, a z nedbanlivosti požiarnikov aj k strate požiarnych hadíc. V roku 1992 bolo vymenené požiarne auto Tatra 805 za požiarne auto s motorovou striekačkou P12 Mestským národným výborom Rajec. O pridelenie Avie sa pričinil pán Ján Frivaldský starší – poslanec za obec Šuja. Aktivita DPZ v Šuji stagnovala i po odčlenení obce Šuja od mesta Rajec, napriek snaho obecného úradu v Šuji.

V roku 2000 bol za predsedu DPZ zvolený pán Vladimír Škadra mladší, za podpredsedu pán Jozef Kasman, za tajomníka Ing. Peter Dubec, za veliteľa pán Stanislav Vríčan mladší, za strojníka pán Juraj Veselý, za preventistu Miloš Babčan a za hospodára pán Miroslav Jasenovec.

 

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3